Menu – Tsujita Miso no Sho

Set Menu

tokuseimisoramenset

Special Miso Ramen Set

tokuseikaramisoramenset

Special Spicy Miso Ramen Set

tokuseikarabarimisoramenset

Special Super Spicy Miso Ramen Set

Rice

Sudachi Rice

Chashu Pork Rice

More Rice

topping_miso

Daruma Miso • Menma (Bamboo) • Ajitama Egg • Onitama Egg • Chashu Pork x1 • Chashu Pork x2