Menu – Tsujita

Rice

Takana Rice

Chashu Pork Rice

More Rice

to_shugou

Sudachi • Buta-Kuzushi Pork • Menma (Bamboo) • Nori (Seaweed) • Ajitama Egg • Negi (Scallion) • Chashu Pork